במהלך שנת 2002 שודרגה מערכת ניהול האיכות במשרדנו

iso 9001:2000 ועודכנה לדרישות התקן החדשות